سیستم تعمیر و نگهداری بهبود

02188272631   09381006098  
لیست قیمت سیستم تعمیر و نگهداری بهبود

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته A
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته A

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد تجهیزات : تا 100 عدد

انبار داری : ندارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 300/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته B
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته B

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد تجهیزات : تا 100 عدد

انبار داری : ندارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 3/500/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته C
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته C

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد تجهیزات : تا 500 عدد

انبار داری : ندارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 400/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته D
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته D

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد تجهیزات : تا 500 عدد

انبار داری : ندارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 4/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته E
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته E

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد تجهیزات : تا 1000 عدد

انبار داری : ندارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 600/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته F
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته F

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد تجهیزات : تا 1000 عدد

انبار داری : ندارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 6/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته G
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته G

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد تجهیزات : نا محدود

انبار داری : دارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 900/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته H
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته H

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد تجهیزات : نا محدود

انبار داری : دارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 9/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته I
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود بسته I

نوع پرداخت : فروش قطعی

تعداد تجهیزات : نا محدود

انبار داری : دارد

پشتیبانی آنلاین : دارد

استقرار : سرور مشتری

قیمت : 42/000/000 تومان

All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir