سیستم تعمیر و نگهداری بهبود

02188272631   09381006098  
امکانات ناحیه مدیریت سامانه تعمیر و نگهداری
مدیریت واحد های تعمیر و نگهداری
تعریف واحد های تعمیر و نگهداری
اهدا نقش به واحد ها
تعریف گروه های سرویس
تعریف سرویس ها
تعریف سوالات پیش فرض سرویس
اهدا نقش به گروه های سرویس
تعریف کارشناسان واحد های تعمیر و نگهداری
اهدا نقش به مدیران واحدهای تعمیر و نگهداری

Hover

مدیریت کارفرما
تعریف گروه بندی کارفرما
تعریف کارفرما
تعریف مدارک کارفرما
تعریف مناطق کارفرما
تعریف واحدهای کارفرما
تعریف مکان های کارفرما
تعریف پرسنل کارفرما و اکانت میز کمک
تجهیزات
تعریف گروه های تجهیزات
تعریف تجهیزات
تعریف قطعات تجهیزات
تعریف مشخصات شبکه ای تجهیزات
تعریف نرم افزارهای نصب شده روی تجهیزات
کارشناسی قیمت تجهیزات
مدیریت PM
افتتاح دوره PM
درج سرویس های دوره PM
درج واحد ها و کارشناس دوره PM
درج دوره زمانی دوره PM
درج ضریب کارکرد تجهیز برای دوره PM
درج چک لیست های نظارتی دوره PM

Hover

مدیریت انبار
تعریف طبقه کالا
تعریف گروه اصلی کالا
تعریف گروه فرعی کالا
تعریف کالا
افتتاح انبار
تعریف واحد های شمارش کالا
درج درخواست کالا از انبار
درج رسید ورود کالا به انبار
درج حواله خروج کالا از انبار
درج مصرف کالا در تجهیزات کارفرما
عملیات
افتتاح پروژه کارفرما
تعیین گروه های تعمیر و نگهداری دخیل در پروژه
تعریف گروه های چک لیست های نظارتی
تعریف موضوعات چک لیست های نظارتی
ایجاد گزینه های چک لیست های نظارتی
تعریف کار
تعریف کار در پروژه
ارسال زمانبندی کارهای پروژه به گروه های تعمیر و نگهداری
ثبت زمانبندی های جلسات
مدیریت گروه های تعمیر و نگهداری
افتتاح ارزیابی پرسنل گروه های تعمیر و نگهداری
ارزیابی پرسنل گروه ها
تنظیمات مرخصی پرسنل گروه های تعمیر و نگهداری
مکاتبات
ارسال پیغام
مدیریت فایل و اشتراک گذاری فایل های مورد نیاز
تعریف نقشه ها برای کارشناسان گروه های تعمیر و نگهداری
مدیریت سامانه
تعریف کاربران ناحیه مدیریتی
اهدا نقش به کاربران ناحیه مدیریتی
گزارش ها
گزارش تجهیزات
کارشناسی قیمت تجهیزات
دوره های PM
بازدید دوره ای چک لیست
درخواست ها
چک لیست های نظارتی
مصرف کالا
هزینه و زمان
تاخیرات
قطعات تجهیزات
شبکه تجهیزات
نرم افزارهای تجهیزات
تجهیزات بصورت آماری
موجودی کالا در انبار
کار
ارزیابی پرسنل
گزارش های کارفرما
امکانات ناحیه کارشناس / مدیریت گروه های تعمیر و نگهداری
کارتابل
کارتابل درخواست ها
کارتابل ارجاعات ( درخواست هایی که کارشناس اقدام به بستن آنها کرده)
آرشیو ارجاعات (درخواست هایی که هم اکنون برای کارشناس جاری است )
کارتابل کاری (درخواست هایی که مدیر به خود ارجاع داده است )
مدیریت ماموریت ها
کارتابل ماموریت ها
کارتابل کارهای پروژه
کارتابل برگه های تردد
کارتابل جلسات
کارتابل چک لیست های نظارتی دوره ای
کارتابل چک لیست روزانه
کارتابل گزارش های روزانه
ارتباطات
ارسال پیام
صندوق پیام
نقشه ها
مانیتورینگ
جستجو درخواست
درج ساعات کارکرد تجهیزات
آمار ورود کارشناسان
عملیات
ایجاد درخواست
ایجاد برگه ماموریت
تغییر کارشناس PM
ثبت گزارش های روزانه
چک لیست های نظارتی
پروژه ها
امکانات ناحیه کارشناس / کارشناس گروه های تعمیر و نگهداری
کارتابل
کارتابل درخواست ها
کارتابل ماموریت ها
کارتابل کارهای پروژه
کارتابل برگه های تردد
کارتابل جلسات
کارتابل چک لیست های دوره ای
چک لیست روزانه
ارتباطات
ارسال پیام
صندوق پیام
نقشه ها
مانیتورینگ
جستجو درخواست
درج ساعت کارکرد تجهیزات
عملیات
ایجاد درخواست
ایجاد برگه ماموریت
گزارش های روزانه
چک لیست های نظارتی
پروژه ها
میز کمک
وضعیت درخواست ها
ارسال درخواست
صندوق پیغام
درخواست سیستم تعمیر و نگهداری بهبود
برای استفاده آزمایشی و رایگان از سیستم تعمیر و نگهداری بهبود به مدت یک ماه از تاریخ نصب و راه اندازی ، لطفا درخواست خود را بصورت یک نامه رسمی با مهر و سربرگ سازمان یا شرکت خود به آدرس ایمیل Info@BSFE.ir ارسال فرمائید.
کارشناسان شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط مجری سیستم تعمیر و نگهداری بهبود در مدت 5 روز کاری اقدام به ارسال اکانت سیستم تعمیر و نگهداری بهبود و مشخصات دسترسی به پنل مدیریتی سامانه می نمایند تا شما بتوانید از امکانات سامانه استفاده نمائید . برای خریداری سامانه و آگاهی از قیمت های سرویس های مختلف می توانید به منوی لیست قیمت مراجعه نمائید.
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir